Jaarverslag

SYNTHESE JAARVERSLAG 2010 PINGUINLUTOSA  

DE BELANGRIJKSTE OPERATIONELE FEITEN VAN 2010

Intrede van PinguinLutosa CECAB

Op 28 oktober 2010 trad Union Fermière Morbihannaise SCA toe tot het aandeelhouderschap van PinguinLutosa via een private plaatsing voor een bedrag van 10 miljoen euro. Dit gebeurde aan een koers van 11,67 euro per aandeel. Door deze intrede versterkt de kapitaalsbasis opnieuw en treedt er een belangrijke internationale groep toe, die over een zeer professionele organisatie beschikt, met tezelfdertijd een zeer sterke band met de landbouwers. Door deze combinatie zullen de klanten in de toekomst nog beter bediend kunnen worden en kan de verdere groei worden bewerkstelligd.

Internationale doorbraak van de Convenience activiteiten

 2010 betekende een cruciaal kanteljaar voor Convenience Cuisine, de verzamelnaam voor de bereidingen van kant-en-klare maaltijden: soepen, sausen,… . Zeker vanaf het vierde kwartaal, toen verschillende grote projecten van start gingen, kwam deze afdeling op kruissnelheid. Dit betekende een plotse en snelle evolutie naar een bijna volledige capaciteitsbezetting. Er werd verwacht dat deze hogere bezettingsgraad zich over heel 2011 zou verderzetten.

Oogsten

Na de goede oogstjaren 2008 en 2009, was 2010 een eerder gematigd tot zwak oogstjaar voor de groenten. Nog belangrijker was de daling in uitgezaaid akkeroppervlak om verdere voorraadstijgingen te vermijden. Hierdoor zullen er zich in de sector al hoeveelheidtekorten aandienen vóór het nieuwe seizoen.

Bij de aardappelen lag het productierendement tot eind juni 2011 lager dan normaal. Dit was voornamelijk te wijten aan de hittegolf van eind juni 2010, de overvloedige regen in de nazomer en de vroege vorst die ervoor zorgden dat de oogst van 2010 vooral uit kleine aardappelen bestond.

Productie en marktomstandigheden

Het geproduceerd volume in de diepvriesgroentedivisie ligt met 186.100 ton merkelijk lager (namelijk -15,2%) dan het productievolume in 2009. In het Verenigd Koninkrijk werd na de recordproductie van 2008 en 2009 opnieuw een normale productie verwerkt. Dit heeft in hoofdzaak te maken met de goede erwtenoogst, die ze er kenden in 2009. In 2010 werd er minder uitgezaaid en waren er normale rendementen op de velden. In de Belgische en Franse diepvriesgroentesites daalde de productie met respectievelijk 11,0% en 29,6% ten opzichte van 2009.

In het kader van een herstructureringsplan bij PinguinLutosa’s Franse dochter was er vóór het seizoen beslist om de productie te halveren door het gamma te verkleinen. Door een zeer goed rendement en de hoge kwaliteit, heeft Pinguin Aquitaine echter een hogere productie kunnen realiseren dan eigenlijk voorzien was in het plan. Er was ingeschat dat de Belgische productie ging dalen door een verdere specialisatie en maximale benutting van het werkkapitaal. De uiteindelijk vooropgestelde productie kon grotendeels gerealiseerd worden in België.

De aardappeldivisie kende met een toename van 8,0% een sterke productiestijging. Hierdoor daalden de prijzen, als maatregel om de capaciteit maximaal te benutten . Gevolg hiervan zijn de zeer fors gestegen verkochte volumes (+13,7%). Deze recordproductie kon grotendeels gerealiseerd worden binnen het huidig productieapparaat. Ook in de toekomst blijven de vooruitzichten op verkoopsvlak zeer goed, zodat uitbreidingsinvesteringen worden overwogen.

De marktomstandigheden waren voor beide divisies bemoedigend. In de diepvriesgroentedivisie steeg het verkocht volume met meer dan 10,8%. In de aardappeldivisie was de groei nog groter en stegen de verkochte volumes met 13,8%.

Om de werkkapitaalbehoeftes maximaal te benutten, heeft de sector van de diepvriesgroenten geprobeerd de bestaande ingevroren voorraadniveaus te verminderen. Dit gebeurde onder meer door minder te contracteren bij de boeren voor de oogsten van het boekjaar 2010. In West-Europa, was er een normale oogst zodat de overtollige groentevoorraden in de markt weggewerkt werden. In Oost-Europa zorgde overvloedige regenval in juni voor slechte groei-omstandigheden. In plaats van een overschot, ziet het ernaar uit dat er door de slechte oogst in Oost-Europa en de blijvend goede vraag een tekort zal ontstaan van bepaalde groenten in 2011. PinguinLutosa gaat ervan uit dat hierdoor de huidige prijsniveaus zullen stijgen in de zomer van 2011.

In de aardappeldivisie bleef de vraag sterk stijgen. Door de oogstproblemen en de forse toename van de vraag uit Rusland, besliste het bedrijf om als eerste bedrijf uit de sector haar verkoopprijzen op te trekken. PinguinLutosa speelt hier duidelijk een voortrekkersrol. Dit zal leiden tot een daling van de verkoop bij een aantal klanten of een aantal markten, maar zal echter wel toelaten het productieapparaat op een meer normale capaciteitsbezetting te benutten. Ook werd afgeweken van de traditionele verkoopscontracten op 12 maanden, want er werd overgeschakeld op kortere periodes, zodat PinguinLutosa beter kan inspelen op de markt. In de aardappeldivisie wensen ze het merk Lutosa verder te laten uitstralen, zodat het bedrijf minder afhankelijk is van de prijsveranderingen in de groentemarkt.

De prijsveranderingen werden door het verkoopsteam op een commerciële manier verantwoord.

BUSINESS CYCLE

Aankoop en verwerking van groenten

Gezien de klimatologische seizoensverandering start het verwerkingsseizoen in mei/juni om te eindigen in december. De verwerkte groenten in 2010 zijn volledig gebaseerd op contractaankopen, aangezien er geen spotaankopen mogelijk zijn. Groenten hebben immers geen bewaareigenschappen, zoals aardappelen. De leveringen en de verwerking van de groenten in de periode mei/juni 2010-december 2010 zijn gebaseerd op de onderhandelingen uit de periode december 2009-februari 2010. Deze onderhandelingen leidden tot een daling van de aankoopprijzen voor de meeste groenten.

De landbouwmarktomstandigheden wijzigden totaal door de hoge prijzen voor granen sinds juli 2010. De onderhandelingen voor de leveringen vanaf juni 2011 werden in februari 2011 succesvol afgerond, waarbij met een stijging van 5 tot 15% een einde kwam aan de dalende grondstofprijzen.

Aankoop en verwerking van aardappelen

De verwerking en de aanschaf van aardappelen in de eerste vijfmaanden van 2010 gebeurden op basis van de onderhandelingen uit 2009. Voor de aangekochte contracthoeveelheden die vanaf juni 2010 geleverd en verwerkt zijn, werden de onderhandelingen afgerond in januari 2010. Het resultaat was een stabiele contractprijs voor de aankopen van aardappelen in 2010.

Deze contractaankopen maken ongeveer 50% uit van de behoeftes van PinguinLutosa.
De resterende behoefte wordt ingevuld door vrije aankopen. De prijzen van de vrije aardappelen kenden vanaf mei een stijgend verloop in drie fases. Na een beperkte stijging in mei, zorgde de hittegolf van eind juni voor historisch hoge zomerprijzen en na een terugval in september verdrievoudigde de vrije aardappelprijs in december ten opzichte van het jaar voordien door de te natte en koude herfst. De onderhandelingen voor de oogst van 2011 werden in februari 2011 afgerond met een stijging van ruim 10%.

Aardappelen worden bijna gans het jaar door verwerkt.

Verkoopcyclus groenten

De verkopen tot en september 2010 zijn gebaseerd op de verkoopsonderhandelingen uit de periode juli-september 2009. Deze periode werd gekenmerkt door een neerwaartse druk op de verkoopprijzen.

De verkopen en de verkoopprijzen in de periode september 2010-december 2010 werden dus onderhandeld in de periode juli-augustus 2010. Dit ging gepaard met vrij stabiele tot licht stijgende verkoopprijzen.

Verkoopcyclus aardappelen

De verkopen voor de periode januari-september 2010 zijn gebaseerd op de verkoopsonderhandelingen uit de periode september-oktober 2009. Deze periode werd gekenmerkt door een forse neerwaartse druk op de verkoopprijzen.

Voor de verkopen vanaf oktober 2010 werden de onderhandelingen succesvol afgerond in oktober 2010. Gezien de aanvoerproblemen, de zeer fors gestegen kostprijzen en de zeer grote vraag, heeft Pinguin-Lutosa er voor geopteerd om af te wijken van de gangbare praktijk van jaarcontracten, maar eerder kortere verkoopscontracten tot februari 2011 aan te gaan. Dit om via gerichte prijsstijging  Pinguin-Lutosa toe te laten in te spelen op de zeer snel wijzigende marktomstandigheden.

POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP: RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

De belangrijkste marktrisico’s voor PinguinLutosa zijn de beschikbaarheid van grondstoffen en de fluctuaties in de grondstofprijzen, rentevoeten en wisselkoersen. De marktrisico’s worden bepaald door de fluctuaties van de verkoopprijzen en de weersomstandigheden. De verkoopprijzen worden bepaald door wijzigingen in vraag en aanbod. De vraag wordt voornamelijk beïnvloed door klimatologische effecten, verdere internationalisering van de markt en marketingcampagnes. Het aanbod wordt voornamelijk beïnvloed door de beschikbaarheid van grondstoffen.

Beschikbaarheid van grondstoffen

Door de klimatologische omstandigheden van 2010, samen met een daling van de uitgezaaide arealen verwacht Pinguin-Lutosa in de loop van 2011 bepaalde kwaliteits- en aanvoerproblemen voor de groenten. De klimatologische omstandigheden in 2010 voor de aardappelen waren beduidend slechter dan in 2009. Een gestegen areaal kon hier wel enige verlichting brengen, maar toch dient vastgesteld te worden dat er gezien de zeer grote vraag een aanvoerprobleem ontstond van grote aardappelen. De eindklant verkiest namelijk duidelijk de grotere friet. Doordat grotere frieten enkel met grotere aardappelen kunnen bekomen worden, kon de normale aanvoer van kleinere aardappelen dit slechts gedeeltelijk vervangen en ging dit ten koste van de productierendementen. Samen met andere elementen zoals bodemmoeheid van akkers ten aanzien van bepaalde gewassen, dwingen de weersomstandigheden de diepvriesgroente- en aardappeldivisie om hun afhankelijkheid van de oogst in een bepaalde regio zo sterk mogelijk te verlagen. Dit gebeurt door de bevoorradingsregio verder uit te breiden en door samenwerkingsakkoorden te sluiten met diepvriesgroentebedrijven in alternatieve regio’s.

Grondstofprijzen

De diepvriesgroentedivisie werkt in principe met vaste jaarcontracten, waarbij de prijs per groente wordt vastgelegd voor het ganse seizoen vooraleer de groenten worden gezaaid of geplant.

Mogelijke tekorten kunnen in de markt opgevangen worden door aankopen van diepgevroren producten op de vrije markt.

De aardappeldivisie werkt deels met jaarcontracten, waarbij de prijs vooraf wordt vastgelegd en aan de andere kant koopt ze haar niet-gecontracteerde aardappelen (ongeveer 50%) in op de vrije markt. De prijs van de aardappelen op de vrije markt kan sterk fluctueren ten gevolge van aanbodschommelingen (voornamelijk beïnvloed door weersomstandigheden en de kwaliteit en houdbaarheid van de aardappelen) of speculatie. In tegenstelling tot verse groenten kunnen verse aardappelen wel bewaard worden, waardoor opslagcapaciteit en speculatie de prijs kunnen beïnvloeden.
Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan deze aspecten, blijft de productie van beide divisies afhankelijk van tijdelijke weersomstandigheden en kunnen klimatologische factoren de bevoorrading en de grondstofprijzen beïnvloeden. Oogstrendementen kunnen sterk schommelen als gevolg van de weersomstandigheden. Dit kan aanleiding geven tot tekorten of overschotten, met druk op de verkoopprijzen of verlies aan productiviteit tot gevolg.

Wisselkoersrisico

PinguinLutosa is onderhevig aan schommelingen in de wisselkoersen, die kunnen leiden tot winst of verlies in valutatransacties. PinguinLutosa realiseert een belangrijk deel van haar omzet buiten de eurozone, in hoofdzaak in het Verenigd Koninkrijk. 24% van de omzet van PinguinLutosa wordt gerealiseerd door de Britse dochter PinguinLutosa Foods UK Ltd. waarvan de activiteiten worden gevoerd in Britse pond. Om het wisselkoersrisico met betrekking tot de verkopen met het Verenigd Koninkrijk te beperken maakt PinguinLutosa gebruik van termijncontracten of indekkingsinstrumenten (opties). Ze beschermen een deel van de inkomsten tegen een verdere daling van het Britse pond.
Op het einde van 2010 waren er geen uitstaande valuta-indekkingscontracten.

Rentevoetrisico

PinguinLutosa laat zich hoofdzakelijk financieren door kortetermijnkredieten tegen variabele rentevoet. Door IRS’s (Interest Rate Swaps) af te sluiten, zijn ze beschermd tegen rentestijgingen.
De totale reële waarde bedroeg op 31 december 2010 -0,6 miljoen euro.
De maximale indekkingtermijn van deze instrumenten loopt nog tot oktober 2013.

Liquiditeitsrisico

Het kredietrisico met betrekking tot klanten wordt beperkt door de toepassing van strikte procedures. Daarnaast is er bijkomend een kredietverzekering afgesloten.

RESEARCH EN DEVELOPMENT, INNOVATIE

Innovatie en productontwikkeling

De zorg voor kwaliteit staat meer dan ooit centraal binnen alle activiteiten van PinguinLutosa. Alle medewerkers worden nauw betrokken bij het continue streven om de kwaliteitsverzekering van de producten en de processen naar een hoger niveau te tillen. Binnen een groeiende diepvriesmarkt, gedragen door een toenemende vraag naar gezonde, natuurlijke en evenwichtige voeding, draagt PinguinLutosa innovatie hoog in het vaandel.

Op continue wijze wordt geïnvesteerd in innovatieve machines en installaties. PinguinLutosa ontwikkelt producten aan een hoog tempo en speelt daarmee in op markttendensen en steeds wijzigende consumentenbehoeften, die ontstaan door de mondialisering, het streven naar gezonde voeding of meer gebruiksgemak… Zowel binnen de diepvriesgroentesector, de aardappelsector als binnen de kant-en-klare maaltijden is PinguinLutosa één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van productinnovatie. In 2010 werden heel wat nieuwe producten, productvariëteiten, bereidingswijzen en verpakkingsvormen ontwikkeld en gecommercialiseerd. Voor deze productinnovaties kan een internationale groep als PinguinLutosa nauw samenwerken met specialisten uit binnen- en buitenland. Om de innovaties te transformeren naar ecologisch verantwoorde, voedselveilige en rendabele producten beschikt PinguinLutosa over een eigen R&D–team. Het team dat specifiek met productontwikkeling bezig is, bestaat uit vijf vaste medewerkers voor de diepvriesgroentedivisie en drie personen voor de aardappeldivisie. In het ganse proces wordt de kwaliteit van de ontwikkeling en de doorstroming van kennis doorheen de organisatie bewaakt door de eigen R&D-afdeling.

Milieu

De pijlers van PinguinLutosa zijn duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, efficiënt werken en absolute focus op kwaliteit. Ze streven ernaar bij te dragen aan een duurzame omgeving en dit doen ze door gepaste acties te nemen.
Er werden in 2010 verschillende CSR – projecten (Corporate Social Responsibility) opgestart en uitgebouwd. Tot de kerngebieden waarrond gewerkt werd, behoren de projecten rond duurzame landbouw en hernieuwbare energie, de acties omtrent het optimaliseren en reduceren van waterverbruik en het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en het verminderen van onnodige uitgaven.

CONSOLIDATIEKRING EN PERIODE

In de loop van het boekjaar 2010 hebben zich in de consolidatiekring (consolidatie is de boekhoudtechniek om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen, zodat een groep een resultatenrekening en balans krijgt alsof ze één vennootschap is) enkele wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de benaming van enkele dochterondernemingen: ‘Lutosa Italia Srl’ werd ‘PinguinLutosa Italia Srl’, ‘Lutosa Shanghai Ltd’ werd PinguinLutosa Foods Shanghai Ltd’ en ‘Pinguin Foods UK Ltd.’ werd ‘PinguinLutosa Foods UK Ltd.’.

Het afgelopen boekjaar werden er door PinguinLutosa geen overnames gedaan, waardoor de consolidatiekring niet verder werd gewijzigd. Het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2010 omvat net zoals het vorige boekjaar 12 maanden.

COMMENTAAR OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRSs), een boekhoudige standaard voor jaarverslagen van bedrijven.
Ze werd uitgegeven door de International Accounting Standards Board (IAS B) die belast is met het opstellen van standaarden van jaarverslagen en jaarrekeningen voor bedrijven.

De geconsolideerde jaarrekening geeft een algemeen overzicht van de activiteiten van PinguinLutosa en de behaalde resultaten. Ze geeft een getrouw beeld van de financiële positie, de financiële prestaties en de kasstromen. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in de veronderstelling dat de continuïteit gewaarborgd is. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit verantwoord is. Ze baseert zich hiervoor op de positieve cijfers die beide divisies kunnen voorleggen en op de positieve vooruitzichten. De Raad van Bestuur is er bijkomend van overtuigd dat het eigen vermogen voldoende hoog is en dat door de geplande stijgende activiteiten en overnames de rentabiliteit verder positief zal blijven evolueren.

Omzet

De geconsolideerde omzet van PinguinLutosa bedroeg in 2010 483,6 miljoen euro. Dit is een stijging met 10,7%. De aardappeldivisie neemt 238,4 miljoen euro van de verkopen in 2010 voor haar rekening. Dit komt overeen met 49,3% van de totale omzet. De omzetstijging binnen de aardappeldivisie van 12,2% ten opzichte van 2009 kan worden toegeschreven aan het hogere verkoopvolume in 2010 (+13,8%). De bijdrage van het diepvriesgroentesegment tot de geconsolideerde omzet van PinguinLutosa vertegenwoordigt 50,7% van de totale omzet en bedroeg in 2010 245,2 miljoen euro. De toename van de omzet in dit segment ten opzichte van vorig boekjaar is voornamelijk te danken aan de organische groei die PinguinLutosa heeft gekend in 2010. De verkochte volumes binnen de diepvriesgroentedivisie stegen het afgelopen jaar met 10,8%. PinguinLutosa verkoopt haar producten wereldwijd in meer dan 105 landen. Het aandeel van de Britse afzetmarkt bedraagt 15,3% in de aardappeldivisie terwijl dit in de diepvriesgroentedivisie oploopt tot 44,2%.

Resultaat

Het bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 7,3 miljoen euro op 31 december 2010 ten opzichte van 15,0 miljoen euro op 31 december 2009. De EBIT-marge (omzet min de kosten van gewone bedrijfsuitoefening, exclusief financiële kosten en belastingen) bedroeg het afgelopen boekjaar 1,5% ten opzichte van 3,4% in december 2009 (ten opzichte van de bedrijfsopbrengsten).

Alhoewel de vraag naar zowel diepvriesaardappelen als diepvriesgroenten goed was, werd van 2010 verwacht dat het een moeilijk jaar zou worden en dat werd het ook. Vooral voor de aardappeldivisie werd het heel moeilijk door grondstofprijzen voor aardappelen die driemaal hoger lagen dan het jaar voordien. Na het afsluiten van de verkoopcontracten in het najaar van 2009 (die voor één jaar lopen tot het einde van de zomer van 2010) was het duidelijk dat te lage verkoopprijzen gerealiseerd werden en dat daardoor de marges tot eind september 2010 te klein zouden zijn. De marges dienden zich te herstellen in het vierde kwartaal van 2010.

De nieuwe verkoopcontracten werden daartoe met de nodige voorzichtigheid en vooruitziendheid onderhandeld en er werd geopteerd voor contracten met een kortere tijdsduur, nl. tot eind januari 2011. Ondertussen stegen de grondstoffen nog sneller dan verwacht.

De EBITDA (verdiensten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen)  van het aardappelsegment bedroeg aldus 10,6 miljoen euro. Zoals verwacht was de eerste jaarhelft in de diepvriesgroentedivisie minder goed door enerzijds de lage verkoopcontractprijzen en anderzijds de hoge voorraadprijzen van 2009. De grondstofprijzen daalden, maar door de geplande productiedaling kon dit voordeel en de margeverbetering niet behouden blijven.

PinguinLutosa slaagde er echter wel in door selectie en productportfolio-optimalisatie het margeverlies te beperken. De EBITDA van de diepvriesgroentedivisie bedroeg 16,5 miljoen euro.

De EBIT-cijfers worden beïnvloed door een aantal éénmalige gebeurtenissen in België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die een kost met zich meebrengen van 1,9 miljoen euro.

In PinguinLutosa Foods UK Ltd. werden bijkomende kosten gemaakt naar aanleiding van een schadeclaim met betrekking tot herstellingskosten bij het verlaten van de gehuurde site in Easton voor een bedrag van 0,2 miljoen euro en werden kosten geboekt gerelateerd aan de verhuis op de site in King’s Lynn voor een bedrag van 0,4 miljoen euro.

Daarnaast omvat het resultaat van de Belgische diepvriesgroentedivisie kosten met betrekking tot de overname van D’aucy Frozen Foods (CECAB-transactie) voor een bedrag van 0,4 miljoen euro. In Pinguin Aquitaine SAS werd een bijkomende provisie opgezet voor 0,3 miljoen euro. Dit was in verband met hangende lokale geschillen met betrekking tot het terug gezond maken van een waterbekken.

Daarnaast zijn er een aantal éénmalige opbrengsten in België en het Verenigd Koninkrijk verwerkt in het bedrijfsresultaat op 31 december 2010 voor een bedrag van 2,8 miljoen euro. Het resultaat van de Belgische diepvriesgroentedivisie omvat een signing fee (aanbieders kunnen pas inschrijven als een bepaalde som geld betaald is) met betrekking tot het ‘groene-energie’-project voor een bedrag van 0,2 miljoen euro. In het Verenigd Koninkrijk werd een compensatie ontvangen voor het gedeeltelijk vrijmaken van de site in King’s Lynn voor een bedrag van 2,6 miljoen euro.

In 2009 was in het bedrijfsresultaat een netto éénmalige kost verwerkt van 1,1 miljoen euro, die hoofdzakelijk te maken had met het Verenigd Koninkrijk en Pinguin Aquitaine SAS, terwijl er in het afgesloten boekjaar zoals eerder geschetst een netto éénmalige opbrengst is verwerkt van 0,9 miljoen euro.

De REBIT bedroeg 6,4 miljoen euro op 31 december 2010 ten opzichte van 16,1 miljoen euro op 31 december 2009. In percentage van de bedrijfsopbrengsten bedroeg de REBIT 1,3% op 31 december 2010 ten opzichte van 3,6% in december 2009.

Het financieel resultaat verbeterde aanzienlijk en bedroeg -4,7 miljoen euro op 31 december 2010 ten opzichte van -8,0 miljoen euro op 31 december 2009. Dit is een verbetering van het financieel resultaat met 3,3 miljoen euro. Deze evolutie is te verklaren door een aantal factoren. In 2010 werden positieve wisselkoersresultaten voor een bedrag van 1,5 miljoen euro geboekt, terwijl dit op 31 december 2009 2,8 miljoen euro bedroeg. Deze negatieve beweging werd gecompenseerd met de positieve waarde van de indekkingsinstrumenten (wijze waarop geprobeerd wordt de liquiditeitsrisico’s, kredietrisico’s, grondstofrisico’s, wisselkoersrisico’s en renterisico’s te voorkomen). Dit had betrekking tot het Britse pond voor een bedrag van 1,1 miljoen euro terwijl op 31 december 2009 een negatieve waardeaanpassing op financiële instrumenten van -3,2 miljoen euro werd opgenomen.

De MTM-waardering (‘marked to market value’) van de rente maakt ook deel uit van de overige financiële opbrengsten en kosten en had een negatieve waarde van -0,6 miljoen euro op 31 december 2010. Het negatieve resultaat van de eerste jaarhelft ontstond door lage verkoopprijzen en druk op de marges. De genomen maatregelen in het afgelopen boekjaar en de inspanningen van de medewerkers zorgden ervoor dat het volledige jaar alsnog positief kon worden afgesloten. Het resultaat voor belastingen bedroeg 2,6 miljoen euro terwijl het op 31 december 2009 7,0 miljoen euro bedroeg.

De uitgedrukte belastingen ontstaan enerzijds door de resultaten van het boekjaar en anderzijds door verschillen tussen de resultaten van de lokaal toegepaste waarderingsregels en de IFRS-waarderingsregels  (International Financial Reporting Standards. Dit zijn een set van afspraken over hoe het jaarverslag van een verslagplichtige organisatie eruit dient te zien. De resultaten en verschillen geven aanleiding tot uitgestelde belastingen.

Het resultaat na belastingen bedraagt nu 2,8 miljoen euro ten opzichte van 10,3 miljoen euro in 2009. De winst per aandeel bedraagt hierdoor nu 0,26 euro ten opzichte van 0,93 euro in 2009.

Balans

De immateriële vaste activa omvatten hoofdzakelijk de waardering van het merk en de klantenrelaties van de overgenomen aardappeldivisie (‘Lutosa Groep’) alsook softwarelicenties. De daling is te verklaren door de afschrijvingen van het boekjaar, die slechts gedeeltelijk werden gecompenseerd door de investeringen van 0,7 miljoen euro in software.De uitgedrukte goodwill  (het verschil tussen de boekwaarde van het aangekochte en het werkelijk betaalde bedrag bij overname of aankoop van een onderneming) omvat de goodwill door de overname van Salvesen van 1,2 miljoen euro en die voor 51,6 miljoen euro naar aanleiding van de overname van de aardappeldivisie (‘Lutosa Groep’).

De materiële vaste activa dalen licht van 134,7 miljoen euro op 31 december 2009 ten opzichte van 131,1 miljoen euro op 31 december 2010, wat een daling met 3,5 miljoen euro betekent. Door de evolutie van het Britse pond worden de activa in het Verenigd Koninkrijk opgenomen aan een koers van 1,1675, terwijl de slotkoers vorig jaar 1,1113 was.

Op basis van de waarde van de materiële vaste activa van PinguinLutosa Foods UK Ltd. bedraagt de impact van de wisselkoers van het Britse pond 0,6 miljoen euro. De afschrijvingen in de verschillende afdelingen, de aanschaffingen van het boekjaar en de wisselkoersevolutie zorgen voor de nettodaling met 3,5 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2009. Werkkapitaal en beheersing van de werkkapitaalfinanciering is reeds geruime tijd één van de belangrijkste aandachtspunten van PinguinLutosa en van de sector. Vele bedrijven in de sector kampen met moeilijkheden om de werkkapitaalbehoeftes te financieren. Hierdoor dienen ze hun voorraden sneller te verkopen. Vooral de voorraadfinancieringsproblemen zorgden bij de onderhandelingen voor de nieuwe verkoopcontracten 2010-2011 voor lagere prijzen en margedruk.

Het afgelopen jaar daalden de voorraden met 9,5 miljoen euro. Door de forse stijging van de verkopen stegen de handelsvorderingen weliswaar met 16,0 miljoen euro, maar dit werd volledig gecompenseerd door de stijging van de handelsschulden. Hierdoor daalde de werkkapitaalbehoefte (exclusief cash) met 10,6 miljoen euro.

De cashpositie bedroeg op het jaareinde 54,9 miljoen euro ten opzichte van 37,9 miljoen euro het jaar voordien.

Ook in 2011 zou er opnieuw gestreefd worden om het werkkapitaal en de daarmee gepaard gaande financieringsbehoeften verder te optimaliseren. Dit zou gebeuren in functie van de verwachte verkoopprognoses en moet toelaten om flexibel op bepaalde marktomstandigheden in te spelen.

Het eigen vermogen werd positief beïnvloed door de private kapitaalverhoging en de opname van de resultaten van het boekjaar van 2,8 miljoen euro en bedroeg op 31 december 2010 138,7 miljoen euro. Op 28 oktober 2010 werd een private kapitaalverhoging van 10,0 miljoen euro door de Raad van Bestuur goedgekeurd en vastgesteld in het kader van het toegestaan kapitaal.

Bovendien had de stijging van het Britse pond een positieve invloed op het eigen vermogen via omrekeningsverschillen. De impact van de omrekeningsverschillen (inclusief omrekeningsverschillen op verkoopskantoren) bedraagt +0,9 miljoen euro op 31 december 2010. Globaal gezien stijgt het eigen vermogen met 13,6 miljoen euro en bedraagt het eigen vermogen (inclusief belang van aandeelhouders) op 31 december 2010 138,7 miljoen euro ten opzichte van 125,1 miljoen op 31 december 2009.

Het eigen vermogen bedraagt 33,0% van het balanstotaal.

De netto financiële schuld daalt tot 66,8 miljoen euro op 31 december 2010 ten opzichte van 92,2 miljoen euro op 31 december 2009. Dit is een daling met 25,4 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2009.

 Cash flow

De REBITDA bedraagt het afgelopen jaar 25,9 miljoen euro. Dit zijn de verdiensten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen. Dit is een daling met 10,2 miljoen euro ten opzichte van het vorige boekjaar 2009 toen de REBITDA 36,1 miljoen euro bedroeg. De terugkerende EBITDA bedraagt 5,5% van de bedrijfsopbrengsten. Op 31 december 2009 bedroeg dit 8,1%.

DIVIDENDEN

De Raad van Bestuur stelt voor aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders om geen dividend uit te keren. De resultaten zijn weliswaar sterk verbeterd maar het voornemen om op termijn dividend uit te keren zal afhangen van de netto niet-geconsolideerde resultaten van PinguinLutosa NV, van de financiële toestand van de vennootschap, van de aangelegde wettelijke reserves en van andere factoren die door de Raad van Bestuur of de jaarlijkse vergadering van belang worden geacht.

INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

De investeringen in materiële vaste activa bedragen 14,5 miljoen euro per 31 december 2010 en omvatten investeringen in de rubrieken ‘terreinen en gebouwen’ (0,5 miljoen euro), ‘installaties, machines en uitrusting’ (13,2 miljoen euro), ‘meubilair en rollend materieel’ (0,8 miljoen euro).

De investeringen in de rubriek ‘installaties, machines en uitrusting’ hebben voornamelijk betrekking op de Belgische diepvriesgroentedivisie (4,0 miljoen euro), PinguinLutosa Foods UK Ltd. (5,1 miljoen euro) en de aardappeldivisie (4,0 miljoen euro).

De belangrijkste investeringen per 31 december 2010 in de diepvriesgroentedivisie hebben betrekking op:

• Investeringen in een automatisch transportsysteem;
• Optimalisatie-investeringen in logistiek en energie;
• Optimalisatie-investeringen in productielijnen;
• Bijkomende verpakkingslijnen en kisten;
• Automatisatie- investeringen aan de toevoerlijn in het Verenigd Koninkrijk;
• Optimalisatie-investeringen in de verpakkingshallen en de laadkades in het Verenigd Koninkrijk.

In het boekjaar 2010 investeerde de aardappeldivisie op de site te Leuze-en-Hainaut voornamelijk in een specialiteitenlijn, een stoomschiller, optische sorteerders, optimalisatie van de waterzuivering en de stoominstallatie. Daarnaast investeerde de aardappeldivisie op de site te Sint-Eloois-Vijve voornamelijk in een optische sorteerder, een weeginstallatie en compressoren.

De investeringen in immateriële vaste activa bedragen 0,7 miljoen euro op 31 december 2010 en omvatten voornamelijk software.

BANKOVEREEKOMSTEN

Begin januari 2008 had PinguinLutosa een overeenkomst afgesloten met vereniging van Belgische en internationale banken voor een herfinanciering van de bestaande kredieten en een bijkomende kredietfaciliteit voor werkkapitaal en investeringen voor een periode van 5 jaar. De totale omvang van dit akkoord bedroeg 140 miljoen euro. In de loop van 2009 werd dit akkoord op vraag van PinguinLutosa heronderhandeld en werden een aantal overeenkomsten bijgesteld om zodoende beter aan te sluiten bij de aard van het bedrijf en de activiteiten. Op 31 december 2010 voldeed PinguinLutosa aan alle gestelde overeenkomsten.

INDEKKINGSVERRICHTINGEN EN GEBRUIK VAN FINANCIËLE CONTRACTEN

PinguinLutosa gebruikt afgeleide financiële contracten om risico’s in te dekken met betrekking tot ongunstige schommelingen in wisselkoersen en rentepercentages.  Ze worden niet aangewend voor handelsdoeleinden. Deze contracten worden aanvankelijk erkend tegen kostprijs en nadien tegen reële waarde.  De veranderingen in reële waarde worden opgenomen in de gerealiseerde resultaten.

Op jaareinde 2010 stonden er enkel rentevoetderivaten open en geen valutaderivaten. De maximale indekkingtermijn van deze contracten loopt nog tot oktober 2013.

UITGIFTE VAN FINANCIËLE CONTRACTEN

PinguinLutosa heeft geen effecten uitgegeven die afwijkende rechten en plichten hebben ten opzichte van de andere aandelen. Ook zijn er geen aandelenplannen voor de personeelsleden. Alle aandelen beschikken over dezelfde rechten.

PinguinLutosa is niet op de hoogte van enige wettelijke beperking van overdracht van effecten.

De benoemings- en vervangingsprocedure van de leden van het bestuursorgaan worden beschreven in het Corporate Governance Charter, dat gepubliceerd werd op de website.

De Raad van Bestuur heeft de machtiging gekregen om volgens de statuten over te gaan tot de uitgifte van aandelen binnen het toegestaan kapitaal dat op 60 miljoen euro is gebracht. De Raad van Bestuur beschikt over de bevoegdheid om te beslissen om over te gaan tot de inkoop van aandelen.

PinguinLutosa heeft geen bijzondere overeenkomsten met haar bestuurders of werknemers gesloten of overeenkomsten die in vergoedingen voorzien wanneer, naar aanleiding van een openbaar overnamebod, de bestuurders ontslag nemen of zonder geldige reden moeten afvloeien of de tewerkstelling van de werknemers beëindigd wordt.

PERSONEEL

Op 31 december 2010 telde PinguinLutosa 1.696 werknemers. In vergelijking met vorig boekjaar betekent dit een daling van 25 voltijdse equivalenten.

Onderstaande tabel geeft het gemiddelde personeelsbestand over het jaar weer in voltijdse equivalenten. Het aantal personeelsleden kan echter sterk schommelen van dag tot dag naargelang het seizoen en de bevoorrading.

De stijging van de interimkrachten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het Verenigd Koninkrijk en de aardappeldivisie.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR

PinguinLutosa kondigde op 14 maart 2011 aan dat het een overeenkomst heeft ondertekend met de GIMV (bedrijf dat nauw samenwerkt met ervaren partners om fondsen en joint ventures op te zetten)omtrent de volledige overname van Scana Noliko.

PinguinLutosa betaalt 115 miljoen euro voor de totaliteit van de aandelen van de vennootschappen (inclusief de vastgoedvennootschap). De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om deze transactie als volgt te financieren:

• Deels via een kapitaalsverhoging van 44 miljoen euro;
• Deels via een achtergestelde lening met opties voor een bedrag van 36 miljoen euro;
• In afwachting van de realisatie van het vastgoed is een brugfinanciering voorzien van 30 miljoen euro die via Food Invest International NV zal worden verstrekt;
• Het saldo wordt dan bekomen via de realisatie van een deel van de klantenvordering.

De Raad van Bestuur heeft ook beslist om dhr. Hein Deprez te benoemen tot afgevaardigd bestuurder van PinguinLutosa NV vanaf 14 maart 2011.

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS

Advertenties