Inhoud jaarrekening Vanelo NV

 1. Welk is het ondernemingsnummer van je onderneming ?
  BE 0458.234.829
 2. Waar kan je jaarrekeningen van ondernemingen opvragen ?
  NBB: Nationale Bank van België
 3. Over welk boekjaar (-jaren) lopen de cijfergegevens ?
  2009-2010
 4. Hoeveel bestuurders heeft deze onderneming ?
  2 bestuurders en 1 gedelegeerd bestuurder
 5. Wie is de commissaris en wat is zijn taak ?
  Deloitte Bedrijfsrevisoren BV O.V.V. E
  BE 0429.053.863
  Berkenlaan 8/b
  1831 Diegem
  België

  Zijn taak is het verifiëren van de jaarrekening.
 6. Welk is de balanswaarde van :
  1. Machines
   10.713.226
  2. Voorraad afgewerkt product
   37.240
  3. Liquide middelen
   5.715.683
  4. Alle bezittingen samen
   46.512.237
 7. In welke eenheid zijn deze cijfergegevens uitgedrukt ?
  euro
 8. Hoeveel bedraagt de schuld van deze onderneming aan :
  1. Kredietinstellingen op lange termijn ?
   Ze hebben geen schuld.
  2. Kredietinstellingen op korte termijn ?
   Ze hebben geen schuld.
  3. Leveranciers ?
   5.166.265
  4. Belastingen ?
   1.007.399
 9. Hoeveel bedraagt :
  1. Het eigen vermogen ?
   31.452.582
  2. Het vreemd vermogen ?
   12.232.373 + 2.827.283 = 15.059.656
 10. Hoeveel % van de bezittingen van de onderneming werden gefinancierd met eigen vermogen ?
  67,62 %
 11. Hoeveel bedraagt het geplaatst kapitaal ?
  6.768.000
 12. Waarvoor en voor hoeveel werden voorzieningen aangelegd ?
  -voorzieningen voor risico’s en kosten
  -pensioenen en soortgelijke verplichtingen (geen bedrag)
  -belastingen
  -grote herstellings- en onderhoudswerken
  -overige risico’s en kosten
  -uitgestelde belastingen
  2.827.283 
 13. Hoeveel bedraagt de winst/verlies van het boekjaar voor belasting?
  -561.802
 14. Hoeveel bedraagt de winst/verlies van het boekjaar na belasting ?
  -330.350
 15. Vul aan :
  1. Bedrijfsopbrengsten :  61.641.961
  2. Financiële opbrengsten :  580.563
  3. Uitzonderlijke opbrengsten : 6500

Totaal opbrengsten : 62.229.024

A.   Bedrijfskosten : 62.245.493
             B.   Financiële kosten : 545.333
             C.   Uitzonderlijke kosten /
             D.   Belastingen : 511.525

Totaal kosten : 63.302.351

Dus : de winst/verlies bedraagt : -1.073.327 + 742.978 = – 330 350

 1. Hoeveel bedraagt het te bestemmen winstsaldo en hoe is het  samengesteld ?
  1.112.544=     – 330.550 verlies boekjaar
  + 1.442.394 onttrekking belastingsvrije reserves
 2. Hoeveel winst wordt er uitbetaald aan de aandeelhouders ?
  0,00 euro
 3. Wordt een deel van de winst zoals de wet voorschrijft toegevoegd  aan de wettelijke reserve? Waarom wel/niet ?
  Ja, 55.627
  Omdat dit verplicht is. De wettelijke reserve moet aangevuld worden tot dat deze 10% van het kapitaal bedraagt.
 4. Wat gebeurt er met de winst ?
  Ze wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, aan de wettelijke reserve en aan de overige reserves.
 5. a. Hoeveel Installaties,machines en uitrusting hadden we vorig jaar ?
  46.879.175
  b. Hoeveel hebben we er dit jaar bijgekocht ?
  1.118.933
  c. Hoeveel hebben we er buiten gebruik gesteld ?
  172.214
  d. Hoeveel hebben we in totaal op onze machines afgeschreven ?
  37.112.667
  e. Wat is de boekwaarde van deze machines op de balans ?
  10.713.226
 6. Hoeveel geld is belegd op termijnrekeningen bij de banken en voor hoelang ?
  0,00 euro
 7. Uit welk soort aandelen bestaat het geplaatst kapitaal ?
  aandelen zonder nominale waarde
 8. Hoeveel bedragen de personeelskosten voor dit boekjaar ?
  8.629.524
 9. Hoeveel bedraagt het aantal werknemers dit boekjaar op de afsluitdatum ?
  1. Voltijds ? 164
  2. Deeltijds ? 5
Advertenties