Het financieel plan

Het is niet voldoende dat het kapitaal van de vennootschap beantwoordt aan het minimum voorgeschreven door de wet. De vennootschap moet ook over een voldoende kapitaal beschikken voor de normale uitoefening van haar activiteit.

Daarom zijn de oprichters verplicht een financieel plan op te stellen waarin het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord voor een bedrijfsuitoefening van minstens twee volledige boekjaren.

De oprichters dragen de oprichtersaansprakelijkheid voor deze cijfers tot drie jaar na de oprichting. Het financieel plan moet eveneens uiterlijk bij de ondertekening van de oprichtingsakte aan de notaris overhandigd worden.

Het is een vertrouwelijk document dat door de notaris in bewaring wordt genomen en dat enkel in geval van faillissement door de rechtbank bij de notaris kan opgevraagd worden.

Advertenties