Het bestuur

Het bestuursorgaan van de vennootschap is het orgaan met de meest uitgebreide
bevoegdheid. Meer bepaald kan zij alle handelingen stellen die de wet niet
uitdrukkelijk heeft voorbehouden voor de algemene vergadering.

Naast het nemen van de beslissingen moet zij ook zorgen voor de uitvoering ervan en de vertegenwoordiging van de vennootschap.

In de nv is het bestuur toevertrouwd aan een raad van bestuur, een collegiaal orgaan dat samengesteld is uit ten minste drie bestuurders voor een duur van maximum zes jaar. De bestuurders kunnen te allen tijde worden afgezet. Wanneer de vennootschap
echter is opgericht door twee personen of wanneer is vastgesteld dat de vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden
bestaan.

Aangezien het niet echt praktisch zou zijn, zeker niet bij grotere
vennootschappen, dat de voltallige raad van bestuur telkens samen zou moeten
komen voor elke beslissing die de vennootschap moet nemen, voorziet de wet dat
de raad van bestuur bepaalde bevoegdheden kan delegeren. Zo kan de raad van
bestuur een fysieke of rechtspersoon aanduiden, al dan niet lid van de raad van
bestuur, aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap opdraagt.

Onder het dagelijks bestuur van een vennootschap worden soms
beslissingen genomen die onbelangrijks zijn en waarvoor het nutteloos is om
telkens een raad van bestuur voor bijeen te laten komen. Soms worden er ook
beslissingen genomen die dringend zijn maar waarvoor er geen tijd is om een
raad van bestuur bijeen te roepen.

Daarnaast kan de raad van bestuur uit zijn leden eveneens een
gedelegeerd bestuurder benoemen, aan wie de bevoegdheid wordt verleend om,
alleen of gezamenlijk (met nog andere bestuurders) de vennootschap te
vertegenwoordigen. En zelfs al wordt er niet voorzien in de statuten, dan nog
kan de raad van bestuur steeds een bijzondere volmacht geven aan eender wie om
zich te laten vertegenwoordigen bij de uitvoering van zijn beslissing.

Advertenties