Graydon rapport

1. Officiële gegevens

– rechtspersonenregister

*RPR Kortrijk
*Privaatrechtelijke vennootschap

Het Rechtspersonenregister (RPR) is een register van werkgevers, dat bij de secretaris van de Rechtbank van Koophandel, in het gerechtelijk arrondissement van oprichting, wordt bijgehouden. Na inschrijving in het register krijgt de werkgever een ondernemingsnummer, waarmee deze zich kan inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

– RSZ nummer

1694753-92
Een RSZ nummer is een identificatienummer dat de RSZ of de Belgische organisatie Rijksdienst voor Sociale Zekerheid(RSZ) intern gebruikt ter identificatie van werkgevers.

– Werkgeverscategorie

48
De werkgeverscategorie bepaalt (in combinatie met het werknemerskengetal) welke sociale zekerheidsbijdragen de werkgever verschuldigd is aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) of RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en Provinciale Overheidsdiensten).

2. Historiek onderneming

31/12/2008         kapitaalverhoging van 6.767.878,79 EUR naar 6.768.00 EUR

31/12/2008         wijziging doel

31/12/2008         fusie door opslorping van NV LUTOSA TRADING COMPANY        0885.893.278

31/03/1999         omzetting maatschappelijk kapitaal in euro

3. Bedrijfsleiding

Gedelegeerd bestuurder is de bestuurder van een vennootschap  die door zijn of haar collega’s in de raad van bestuur belast is met het dagelijks bestuur van het bedrijf.

4. Commissaris

De commissaris is:
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN/REVISEURS D’ENTREPRISES CVBA,

vertegenwoordigd door:
Dhr. KURT DEHOORNE
BERKENLAAN 8 B
1831 DIEGEM

Duur:
3 jaar vanaf 19/05/2010

Benoeming:
door algemene vergadering van aandeelhouders

Taak:
Hij oefent een onafhankelijke controle uit op de boekhouding van de onderneming. Over deze controle brengt hij verslag uit aan de algemene vergadering.

5. Ondernemingsactiviteiten

a) Kruispuntbank van ondernemingen (KBO)

-Vervaardiging van diepgevroren aardappelproducten
-Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
-Groothandel in aardappelproducten

b) BTW- registratie en RSZ registratie

-Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen

c) Belgisch Staatsblad

-Aardappelteelt
-Handelsbemiddeling is meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw
-Vervaardiging van veevoerders
-Groothandel in veevoerders

6. Buitenlandse handel

Geen informatie

7. Vestigingen

Het vestigingsnummer wordt toegekend door de Kruispuntbank Ondernemingen en is een nummer dat bestaat uit 10 cijfers “9.999.999.999”. Het eerste cijfer varieert van 2 tot 8. Het vestigingsnummer wordt toegekend aan een vestigingseenheid.
Vanelo NV heeft 2 vestigingen.

8. Personeel

169 werknemers op 31/12/2010

Het basisprincipe van het personeelsregister is de eenheid van het register, het gaat om een papieren document dat samengesteld is uit ingebonden en genummerde bladzijden.
Elke werknemer krijgt in het register een nummer toegewezen volgens een doorlopende nummering en volgens de chronologische volgorde van zijn tewerkstelling.
Het document moet eveneens een aantal verplichte vermeldingen bevatten: de identiteit van de werkgever of van de onderneming, de naam, voornaam of maatschappelijke zetel en adres en desgevallend de benaming waaronder de werkgever zich tot het publiek richt en de identiteit van de werknemer.
De algemene personeelsregisters en speciale personeelsregisters moeten op een gemakkelijk toegankelijke plaats worden bijgehouden, zodat alle controlebeambten en -ambtenaren er te allen tijde kennis kunnen van nemen.

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, afgekort Dimona (Déclaration Immédiate/  Onmiddelijke aangifte), is een elektronisch bericht waarin de werkgever iedere aanwerving en iedere uitdiensttreding van een werknemer meldt aan de RSZ/PPO. De elektronische dimensie geeft het bericht een direct en ogenblikkelijk karakter.

9. Financiële positie

Fortis Bank            -IBAN: BE77 2900 2974 2342
-BIC: GEBA BE BB

10. Hypothecaire schulden

Nee

11. Financiële analyse

a. de liquiditeit

Negatief in opgaande lijn met het vorige boejaar

b. de rentabiliteit

Negatief

c. de solvabiliteit

Positief

12. Analyse jaarrekening

Deze resultaten stemmen overeen met de analyse van de jaarrekening.

13. Betalingsgedrag

Ja, ze halen 93/100 op de globale betaalscore

14. NACE-code

De NACE-code is een cijfercode die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van economische activiteiten (al dan niet commercieel). Dit is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van economische statistieken en overzichten.

15. Sectorieel betalingsgedrag

Beter. Er zijn 44 actieve ondernemingen in dezelfde sector als Vanelo NV, voor 48% van deze populatie werden aan Graydon betalingservaringen geleverd.

16. Kredietgegevens

a. het aantal dagen klantenkrediet

27 dagen

b. het aantal dagen leverancierskrediet

37 dagen

17. Eigen analyse

Nee

18. Liquiditeit

ongunstig

19. Protesten en incassodossiers

Incasso is een vorm van betalen.

Bij incasso, ook wel een machtiging genoemd, geeft men toestemming aan een bedrijf, vereniging of stichting om eenmalig of periodiek een bepaald geldbedrag van zijn rekening af te schrijven.

Protesten: men weigert te betalen

20. Achterstallige betalingen

a. de RSZ

geen vervallen schulden

b. de belastingsdiensten

geen vervallen schulden

21. Jaarrekening

a. de NBB

voldoet aan alle verplichte controles van de NBB

b. de commissaris – revisor

verklaring zonder voorbehoud

22. Creditel analyse

23. Oordeel

Redelijk goed: hun omzet, eigen vermogen en de investeringen zijn doorheen de jaren sterk gestegen.

24. Branchevergelijking

Beter, hun gemiddeld aantal dagen klantenkrediet en leverancierskrediet is veel lager dus dat is goed. Ook hun algemene schuldgraag ligt veel lager.

25. Sociale balans

– staat van de tewerkgestelde personen

– tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

– inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers

26. Multi-scoring

53/100: laag betalingsrisico

27. Betaalgedrag

Nee, niet altijd.

28. Public Search KBO

Ondernemingsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer: 0458.234.829
Begindatum: 20 mei 1996
Maatschappelijke Naam: VANELO
Benaming in het Nederlands, sinds 20 mei 1996
Adres van de maatschappelijke zetel Moerbosstraat 50
8793 Waregem
Sinds 19 maart 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO
E-mailadres: Geen gegevens opgenomen in KBO
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO
Type onderneming: Rechtspersoon
Status: Actief
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 mei 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 2   Lijst VE – Gegevens en activiteiten per VE

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO

Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 april 1998
Onderneming onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1996
Handelsonderneming
Sinds 17 juli 1996

Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO

BTW-activiteiten Nacebel-code versie 2008*
BTW 2008  10.311  –  Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Sinds 1 januari 2008

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008*
RSZ 2008 10.311 –  Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Sinds 1 januari 2008

BTW-activiteiten Nacebel-code versie 2003*
BTW 2003 15.311 –  Verwerking en conservering van aardappelen
Sinds 1 juli 1996

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2003*
RSZ 2003 15.311 –  Verwerking en conservering van aardappelen
Sinds 6 april 1998

Externe links

Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(*) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebel-codes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude NACEBEL code 2003 geldig tot 31/12/2007 als de nieuwe code 2008 en omschrijving geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestiging.

29. Niet beschikbare informatie

  • de functies en rechtstoestanden
  • oude gegevens van een nog actieve onderneming
  • gegevens van stopgezette ondernemingen of vestigingseenheden

30. Taken KBO

  • administratie rond attesten beroepsbekwaamheid en vestigingsformaliteiten van de  startende ondernemers
  • aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen
  • aanvraag BTW- nummer, wijziging en stopzetting
  • registratie als aannemer
  • neerlegging en publicatie akten voor Belgisch Staatsblad
  • neerlegging jaarrekening
Advertenties