De algemene vergadering

De algemene vergadering is een verplicht orgaan, aan wie door de wet exclusieve
bevoegdheden zijn toegekend. De belangrijkste hiervan zijn het wijzigen van de statuten, de goedkeuring van de jaarrekening, het benoemen en ontslaan van bestuurders en het toekennen van een bezoldiging.

Er zijn drie soorten algemene vergadering:

  • de gewone,
  • de buitengewone,
  • de bijzondere.

DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering is deze die jaarlijks verplicht gehouden
dient te worden, binnen de zes maanden na het sluiten van het boekjaar, om
de verslagen en rekeningen goed te keuren en kwijting (een bewijs van betaling)
te verlenen aan de bestuurders en zaakvoerders. Deze vergadering vindt plaats
op de datum en de plaats voorzien in de statuten.

DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering is de term die in principe gebruikt
wordt voor elke andere algemene vergadering dan de gewone. In de praktijk wordt
deze benaming voornamelijk gebruikt voor de vergadering die beslist om de
statuten te wijzigen.

Het Wetboek van Vennootschappen bepaalt specifieke regels (inzake aanwezigheid
en meerderheid) voor de algemene vergaderingen.

DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De bijzondere algemene vergadering is de vergadering die gehouden wordt
met als doel rechten toe te kennen aan derden, die invloed hebben op het
vermogen van de vennootschap. De rechten gelden wanneer ze afhankelijk zijn van
het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen.

Advertenties