Analyse

1. Maak een horizontale analyse van

a. de evolutie van de klantenvorderingen
huidig: 4 699 743
vorig:   2 080 073
            2 619 670

2 619 670 x 100  = 125,94 %
            2 080 073

b. de evolutie van de voorraden
huidig: 1 213 709
vorig:   1 077 642
               136 067

  136 367 x 100 = 12,63 %
1 077 642

2. Druk uit in % van het balanstotaal :

a. het eigen vermogen
31 452 582 x 100 = 67,62 %
46 512 237

b. de vaste activa
34 289 376 x 100 = 73,72 %
46 512 237

3. Druk uit in % van de omzet

a. het bedrijfsresultaat
– 603 532 x 100 = -1,04 %
58 105 143

b. de winst na belasting
– 330 350 x 100 = -0,57 %
58 105 143

4. Maak een volledige ratio-analyse en interpreteer de gegevens naar liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

*Liquiditeit

a) courante activa
12 222 861 – 0 = 12 222 861

b) current ratio
12 222 861 = 0,999
12 232 316

c) quick ratio
12 222 861 – 1 213 709 = 0,90
12 232 316

d) omlooptijd goederenvoorraad
(1 077 642 + 1 213 709) /2 x 365 = 6,7 à 7 dagen
62 245 493

e) aantal dagen klantenkrediet
(2 080 073 + 4 699 743) /2 x 100/106 x 365 = 18,94 à 19 dagen
51 105 193 + 3 518 664

f) aantal dagen leverancierskrediet
(4 307 693 + 5 166 265) /2 x 100/106 x 365 = 32,37 à 32 dagen
                        37 088 906 + 13 295 272

*Solvabiliteit 

31 452 582 x 100 = 67,62 %
46 512 237

*Rentabiliteit

a) rentabiliteit van het eigen vermogen
– 330 350 x 100 = -1,05 %
31 452 582

b) rentabiliteit van het totale vermogen
– 561 802 + 545 333 x 100 = -0,04%
46 512 237

BESLUIT

Liquiditeit

– Het geldbedrag dat op korte termijn beschikbaar is om betalingen te verrichten is
€ 12 222 861.

– De current ratio is bijna 1 d.w.z. de onderneming heeft net niet genoeg geldmiddelen ter beschikking om haar schulden op korte termijn te kunnen betalen.

– Als de voorraden niet snel kunnen omgezet worden in geld dan heeft de onderneming onvoldoende middelen om haar schuld op korte termijn te kunnen betalen.

– De gemiddelde goederenvoorraad ligt 7 dagen in het magazijn alvorens hij verkocht is.

– De klanten krijgen gemiddeld 19 dagen uitstel van betaling

– De onderneming krijgt bij leveranciers gemiddeld 32 dagen uitstel van betaling.

Solvabiliteit

Elke €100 bezit is voor €67,62 gefinancierd met eigen geld en €32, 38 met geleend geld: de schuldenlast is niet hoog.

Rentabiliteit

– Elke €100 eigen vermogen brengt €-1,05 op na belasting, dit is slecht.

– Elke €100 totaal vermogen brengt €-0,035, heel slecht dus.

5. Maak een vergelijking met de resultaten in de Graydon rapport

Advertenties